ท่องเที่ยว » ททท.เชิญชวนท่องเที่ยวรักษ์โลก “BCG Road Trip”

ททท.เชิญชวนท่องเที่ยวรักษ์โลก “BCG Road Trip”

19 พฤษภาคม 2024
127   0

ททท.เชิญชวนท่องเที่ยวรักษ์โลก

“BCG Road Trip”

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว พลังงานไฟฟ้า GAC AION 24-26 พ.ค. 67

นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนท่องเที่ยวรักษ์โลก “BCG Road Trip” คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว พลังงานไฟฟ้า GAC AION

“เที่ยวเมืองไทย หัวใจผูกกัน รอยยิ้มสีเขียว“

“Fulfil Happiness Eco Friendly”

เส้นทางสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-ราชบุรี-นครปฐม

BCG Road Trip

การนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แปรรูปผลิตผลอย่างเป็นระบบ มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงานและปริมาณขยะ ไม่สร้างมลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งสามารถอธิบายคร่าวๆ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละด้าน ได้ดังนี้

1. แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ คือการนำเอาเทคโนโลยีมาจัดการกับผลผลิต ในรูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ที่เน้นการดูแลผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร มีการดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีอินทรีย์

2. แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน คือการนำเอาผลิตผลหรือบริการในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนท้องถิ่น มาทำให้เกิดการหมุนเวียน ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การออกแบบการผลิตที่ต้นทาง เพื่อให้วัตถุดิบถูกใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และนำกลับมาใช้ซ้ำหรือปรับปรุงใหม่ได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้วัถตุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

3. แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ใช้สารเคมี และลดปริมาณของเหลือทิ้งหรือขยะลง ตลอดจนสามารถนำขยะไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าได้

“จะทำได้มากน้อยเพียงใด ไม่สำคัญเท่า คิดริเริ่มที่จะทำอย่างตั้งใจ” ✍️

#เที่ยวไทยฯลฯ
#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
#GACAION #AIONThailand #AIONYPlus #เลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าเลือกแพลตฟอร์มEVAION
#นายชัยวิทย์เผื่อนอุดม #ทททสมุทรสงคราม