ข่าวทั่วไทย » เลขาธิการส.ป.ก.ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 72 จังหวั

เลขาธิการส.ป.ก.ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 72 จังหวั

10 พฤษภาคม 2024
110   0

เลขาธิการส.ป.ก.ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 72 จังหวัด ขอให้เร่งรัดตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิซอบด้วยกฎหมาย พร้อมขอให้รายงานผลตรวจสอบต่อ ส.ป.ก.ทราบ ภายใน 31 พ.ค.2567

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 72 จังหวัดเรื่อง ขอให้เร่งรัดการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิซอบด้วยกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1.คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑/0๕’๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครอง

ที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน.

2.คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบ

ตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

3.คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๔๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบ

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

และ 4 แบบรายงานผลการตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยรายละเอียดเอกสารหนังสือที่ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวระบุว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรมได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนนโยบายจำนวน 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครอง

ที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยมิชอบ และคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมาย

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีนายอำเภอเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับ

การจัดที่ดินและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

 

พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินอีกคณะหนึ่งเพื่อให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยมิซอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดได้โปรดกำชับและติดตามให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบผู้ครอบครองที่ดิน

และใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีลักษณะเป็นนายทุนหรือเป็นการกระทำผิดตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงอย่างเคร่งครัด และขอให้รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบ โดยเป็นหนังสือประทับตราลับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 

ทั้งนี้ การตรวจสอบการถือครองโดยมิชอบเป็นภารกิจที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดต้องให้ความสำคัญ โดยขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดกำชับการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดด้วย ซึ่งหากคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดโดยที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไม่ทราบหรือยังไม่เคยดำเนินการใด ๆ กับผู้กระทำความผิดมาก่อนจะถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ด้วย