ท่องเที่ยว » เปิดแล้ว “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Thailand Esaan Fabric Expo 2022” โดย พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

เปิดแล้ว “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Thailand Esaan Fabric Expo 2022” โดย พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

26 เมษายน 2022
584   0

เปิดแล้ว “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Thailand Esaan Fabric Expo 2022” โดย พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565ณ บริเวณลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว) ชั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

        สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Esaan Fabric Expo 2022” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 จำนวน 7 วัน ณ บริเวณลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว) ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1) การเดินแบบแฟชั่นโชว์ “ภูษาศิลป์ถิ่นอีสาน ลุ่มน้ำโขง” จาก อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม Miss Universe Thailand 2020 และทีมนางแบบ นายแบบ

ที่มีชื่อเสียง 2) การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวอีสานและศิลปินที่มีชื่อเสียง เป็นประจำทุกวัน 3) การจำหน่ายสินค้าสุดยอดผ้าทอมือจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน จำนวน 40 ราย 40 คูหา 4) กิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้า 5) การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์ม เสมือนจริง และ 6) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ E-catalog เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชุมชนและผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้ า น ก า ร ผ ลิ ต ก า ร ต ล า ด ใ น อ น า ค ต ด้ ว ย พ ร้ อ ม ทั้ ง ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ค รื อข่าย ท า ง ก า ร ค้ า ข อ ง ผู้ ผ ลิ ตผู้ประกอบการในต่างภูมิภา ค เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยพัฒนาและส่งเสริมการค้า การบริการไปสู่การยกระดับให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้การยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ให้เป็นที่รู้จักในบทบา ท “ไทย เมืองหลวงผ้าทอโลก ” ซึ่งมีสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ มุกดาหาร และสกลนคร เป็นหน่วยร่วมดาเนินการในปีที่ผ่านมา มีรูปแบบในการดาเนินโครงการประกอบด้วย 4 กิจกรรม ที่สาคัญ ดังนี้ 1) จัดงานอบรมให้ความรู้ออนไลน์ 2)การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในปัจจุบัน 3) เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ ผู้ซื้อต่างประเทศ 4) จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบ Offline และ Online และปีนี้เราวางแผนจัด งานแสดงสินค้าผ้าทอจานวน 2 ครั้ง ครั้ง แรกจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร และครั้งที่สองจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น โดยแนวทาง การ ย กร ะดับ ผ้ าทออีส าน สู่ ส ากล เร า มุ่งเน้ น การ ออกแบ บ แล ะพัฒ น าผ ลิ ตภัณฑ์ให้ มีมูล ค่าเ พิ่ม แล ะแต กต่าง โ ดย ผสมผสานกับเทคโนโลยี และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการมีรายได้

สำหรับการจัดงาน“มหกรรมผ้าทออีสาน   สู่สากล Thailand Esaan Fabric Expo 2022 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน –          2 พฤษภาคม 2565 จำนวน 7 วัน ณ ลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว) ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีพิธีเปิด ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.    ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ท่านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ท่านพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเครือเซ็นทรัล ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

การจำหน่ายสินค้าผ้าทอล้ำค่า จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40 คูหา มาจำหน่าย ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ผ่าน E-Catalog อาทิเช่น ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าใยกัญชง จังหวัดเลย รวมไปถึง หมวก กระเป๋า และเครื่องประดับตกแต่งจากผ้า เป็นต้น ในส่วนของการแสดง

– วันที่ 26 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ต่าย อรทัย”

– วันที่ 27 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ข้าวทิพย์ ธิดาดิน”

– วันที่ 28 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ลาล่า ลูลู่”

– วันที่ 29 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ลำเพลิน วงศกร”

– วันที่ 30 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “เต๋า ภูศิลป์”

– วันที่   1 พฤษภาคม 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “นุช วิลาวัลย์”

– วันที่   2 พฤษภาคม 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “เวียง นฤมน”

ร่วมไปถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม / สินค้านาทีทอง / เล่นเกมส์แจกคูปองเงินสด 100 บาท /แจกคูปองชิงรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน /พลาดไม่ได้กับการเจรจาจับคู่ธุรกิจเสมือนจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน Zoom Webinar

          การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เป็นอย่างดี และแผนงานลำดับต่อไปจะมีการ  บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อให้การยกระดับสินค้า สินค้าผ้าทออีสาน และสินค้าในท้องถิ่น มีความยั่งยืนต่อไป