การตลาด-ธุรกิจ » TED Fund เปิดตัวโครงการ TED Market Scaling Up มุ่งสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการให้ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ สูงสุด 2 ล้านบาท คาดสร้างมูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกว่า 140 ล้านบาท

TED Fund เปิดตัวโครงการ TED Market Scaling Up มุ่งสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการให้ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ สูงสุด 2 ล้านบาท คาดสร้างมูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกว่า 140 ล้านบาท

7 มีนาคม 2022
416   0

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Market scaling up ปี 2565” ณ. ห้อง CHADRA 1 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ภายในงานแถลงข่าว ได้มีการจัดโชว์นิทรรศการผลงานผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จภายใต้การสนับสนุนโดย TED Fund และเสวนา เรื่อง “การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน TED Market Scaling Up ปี 2565” โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัล แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย โดยการสนับสนุนโครงการจาก TED Fund


ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนฯ เผยว่า โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มโครงการ TED Market Scaling Up กองทุนฯ ดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก TED Fund หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการนวัตกรรม ให้สามารถขยายตลาดและธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง TED Fund จะให้การสนับสนุนทุนสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกสู่ตลาดและมียอดขาย

แล้ว และต้องการขยายตลาดทั้งในหรือต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี โดย TED Fund จะให้การสนับสนุนทุนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ารวมโครงการ ทั้งนี้ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ตั้งเป้าสนับสนุนจำนวน 10 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 20 ล้านบาท คาดว่า โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market scaling up) ปี 2565 จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ ในลักษณะโครงการนวัตกรรมที่สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ (Commercialization) ได้สำเร็จ โดยจะสามารถสร้างมูลค่ารวมผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 140 ล้านบาท

ด้าน นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนฯ เผยว่า ผู้ประกอบการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนโครงการ TED Market Scaling Up ปี 2565 ได้นั้น ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหรือให้บริการที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว โดยผู้ประกอบการและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนต้องเคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรม และมีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุนทุน

ซึ่งกิจกรรมและขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุน มีดังต่อไปนี้ 1) ผู้ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นตามช่องทางที่กองทุนฯ กำหนด 2) โครงการของผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุนต้องผ่านการเข้าร่วม “กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในการยื่นขอรับการสนับสนุน (3 Days)” ซึ่งผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาสนับสนุนทุน รวมไปถึงการจัดทำแผนการตลาด กลยุทธ์ต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดและธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การจัดการทางด้านการเงินและบัญชี การเตรียมความพร้อมขององค์กร และการทำตลาดสมัยใหม่ 3) ผู้ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามช่องทางที่กองทุนฯ กำหนด 4) ผู้ประกอบการนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อคณะอนุกรรมการ โดยให้คณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุนที่มีศักยภาพ

จากข้อเสนอโครงการ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 5) โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุน จะได้เข้าร่วม “กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการขยายตลาดและธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ (8 Weeks)” ที่จะมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ประกอบการในแต่ละราย ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษา (Coaching &Mentoring) อย่างใกล้ชิด การเชื่อมโยงและต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Connection) และการจัดกิจกรรม Workshop เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแบบเชิงลึก โดยจะต้องมีการวางแผนและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดและธุรกิจได้จริงทั้งในและต่างประเทศ มีศักยภาพ และเกิดความยั่งยื่นในระยะยาว

“อย่างไรก็ตาม โครงการ TED Market scaling up 2565 ภายใต้การดำเนินงานของ TED Fund จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ ที่ช่วยส่งเสริมการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่ธุรกิจของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้สามารถเป็นหนึ่งในประเทศด้านนวัตกรรมชั้นนำของโลกได้” ดร.ชาญวิทย์ฯ กล่าว
โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Market scaling up ปี 2565 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.tedfunding.com ทั้งนี้หากมีผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล tedinfo@mhesi.go.th หรือโทร 02 333 3700 ต่อ 4072-4075