เกษตร » “กล้วยไม้งาม สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพิ่มช่องทางการตลาดของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไทย

“กล้วยไม้งาม สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพิ่มช่องทางการตลาดของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไทย

22 กันยายน 2018
1874   0

“กล้วยไม้งาม สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.”  ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2561
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้        ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร  ให้กับเกษตรกร และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการจัดกิจกรรมงาน “กล้วยไม้งาม สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2561 รวม 5 วัน ณ ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

       
นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่เกษตรกร เพิ่มทักษะเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างระบบเครือข่ายร่วมกับผู้ผลิตรายอื่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน           

  เพื่อให้เกษตรกรได้ สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าทางการเกษตร มุ่งเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากแหล่งผลิตสู่ภูมิภาค   และช่วยลดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากตามฤดูกาล

            อีกทั้งเป็นการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ    ความต้องการตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และยังเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทย ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอก        ไม้ประดับ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

           ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนต่อไป

           ภายในงาน มีการจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าคุณภาพ  จากเกษตรกร และยังมีกิจกรรมสาธิตการปลูกกล้วยไม้ การทำอาหาร กิจกรรมการแสดงดนตรีและแจกกล้วยไม้ทุกวัน งานเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00น.ถึง 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั้นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี