เกษตร » กองทัพอากาศ โชว์ศักยภาพยิ่งใหญ่ ในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

กองทัพอากาศ โชว์ศักยภาพยิ่งใหญ่ ในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

27 กรกฎาคม 2017
614   0

กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา จากแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ กองทัพอากาศ ได้นำแนวทางของพ่อมาสานต่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ที่ทรงห่วงใยราษฎรเสมอมา  ผ่านงาน 
“กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

พลอากาศเอก ทวิเดนศ  อังศุสิงห์  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ  กล่าวว่า กองทัพอากาศได้แสดงความจงรักภักดี  เชิดชูพระเกียรติคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพระบรมราชชนก  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น  จึงได้กำหนดจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” เพื่อแสดงผลงานนิทรรศการปฏิบัติภารกิจ   ของกองทัพอากาศ  ที่น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ กองทัพอากาศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานแรกๆที่ทำฝนหลวง ตระหนักดีว่าฝนของพระราชาไม่ได้หายไปไหนในฤดูแล้ง แค่ย้ายที่โดยซึมลงไปอยู่ใต้ดิน จึงได้พิจารณาวิธีนำน้ำขึ้นมาใช้ โดยการนำพลังงานทดแทน คือ แสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานหลักในการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ ภายใต้ชื่อโครงการ “เทพประทานธารา” เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ  เป็นการพัฒนาและบริหารจัดการระบบน้ำตามแนวทางพระราชดำริแบบครบวงจร ตั้งแต่น้ำจากฟ้า จนถึงน้ำบาดาล เมื่อมีน้ำผลผลิตก็มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสทางอาชีพเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงาน เกิดวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นำไปสู่การแก้ปัญหาคนย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมือง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศ จึงได้รวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ และสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จ  โดยนำมาจัดแสดงในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ อาทิ

– นิทรรศการฝนหลวง การสร้างฝายแม้วชะลอน้ำ การรีไซเคิลน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นน้ำมันไบโอดีเซล

– การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานหลักในการสูบน้ำใต้ดิน ภายใต้ชื่อโครงการเทพประทานธารา

– การส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา ผลงานการน้อมนำปรัชญา    เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ           ข้าราชการและครอบครัว
– การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ        เกิดความกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน

– การถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาจากปราชญ์ชาวบ้านที่เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙
– กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย กลุ่มแม่บ้านแฟลตทหารอากาศทุ่งสีกัน
– การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ
– การฝึกอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้ที่สนใจ
– พบกับวิถีเกษตรคนเมือง การปลูกและการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆ
–  การสอนแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครัวเรือน  โดยทีมวิทยากรจาก มูลนิธิเกษตรพอเพียงและเครือข่าย
–  เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ

ทั้งนี้งาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฏาคม –  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้  ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา

 

 

กำหนดการกิจกรรมประจำวัน

“กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

*******­*********************

 

วันที่  28 กรกฎาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.        – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

– กิจกรรมเกษตรคนเมือง กุ้ง หอย ปู ปลา โดย ประทีป มายิ้ม กลุ่มกุ้งก้ามแดง  (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.           – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.           – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา “ปราชญ์รุ่นใหม่ หัวใจเกษตรพอเพียง”

โดย อ.ประทีป มายิ้ม (กลุ่มกุ้งก้ามแดง) , คุณปา ไชยปัญหา (ปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่)

ผู้ดำเนินรายการ คุณมนตรี ตรีชารี อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

เวลา 15.00 – 17.00 น.               – กิจกรรมเกษตรคนเมือง การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย โดย เกษตรสามเกลอ

(เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                  – กิจกรรมฝึกอาชีพน้ำปลาหวาน/กะปิหวาน สูตรตลาดแตก (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 16.00 – 18.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง (ศิลปินรับเชิญ อ.สวัสดิ์ สารคาม,มีน พินทอง และทีมงาน)

 

วันที่  29 กรกฎาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.        – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

 –กิจกรรมเกษตรคนเมือง สวนป่าผสมผสาน โดยอาภากร บุตรจันทา (สวนออนซอน) (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา “กองทัพอากาศ กับ ศาสตร์พระราชา”

โดย น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผอ.กกร.สกป.กร.ทอ.

นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

 น.อ.อติรวิช ไพจิตร์ ผบ.กรม.นนอ.รอ.รร.นนก.

นาวาอากาศเอก อติรวิช ไพจิตร์ ผู้บังคับการ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ

รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 น.อ.นพนันท์ เกิดศิริ ผอ.กสย.ศวอ.ทอ.

นาวาอากาศเอก นพนันท์ เกิดศิริ ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ์
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

ผู้ดำเนินรายการ คุณมนตรี ตรีชารี อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

เวลา 15.00 – 17.00 น.                  – กิจกรรมเกษตรคนเมือง เกษตรวัยทำงาน โดยปา ไชยปัญหา (ไร่อรหันต์)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                  – กิจกรรมฝึกอาชีพ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 16.00 – 18.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง (ศิลปินรับเชิญจากค่ายชัวร์ ออดิโอ เสือ เทวฤทธิ์+แตงกวา)

วันที่  30 กรกฎาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.                  – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

                                                – กิจกรรมเกษตรคนเมือง ปลูกต้นไม้ฉบับคนเมือง (อ.ชุติมา เสวิกุล) (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา“ศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาความยากจน”

โดย คุณโจน จันได (บ้านดิน) , คุณโชคดี ปรโลกานนท์ (ลุงโชค วังน้ำเขียว)

ผู้ดำเนินรายการ คุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง รองประธานมูลนิธิเกษตรพอเพียง

เวลา 15.00 – 17.00 น.                  – กิจกรรมเกษตรคนเมือง เกษตรครึ่งไร่ โดยณรงค์ วิมา สิงห์บุรี (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                  – กิจกรรมฝึกอาชีพ ไส้กรอกอีสาน

เวลา 16.00 – 18.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง (ศิลปินรับเชิญอารม ชุติมา + โจนัส แอนดอร์สัน

 

วันที่  31 กรกฎาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.                  – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

– กิจกรรมเกษตรคนเมือง การขยายพันธุ์พืช โดยลุงเล็ก สวนเสน่ห์พันธุ์ไม้ (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา“ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชีวิต”

 โดย ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ มหาชีวาลัยอีสาน,

 พ่อเลี่ยม บุตรจันทา (สวนออนซอน)

ผู้ดำเนินรายการ คุณถวิล สุวรรณมณี บรรณาธิการข่าวอาวุโสสถานีวิทยุ มก.

(มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

เวลา 15.00 – 17.00 น.                 – กิจกรรมเกษตรคนเมือง การทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยเกษตรสามเกลอ

(เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                 – กิจกรรมฝึกอาชีพ ปาท่องโก๋/น้ำเต้าหู้ (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 16.00 – 18.00 น.                – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.               – กิจกรรมเวทีกลาง

(ศิลปิน อาร์ม ค่ายเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์และปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, น้องฝ้าย)

วันที่   1 สิงหาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.                  – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

                                               – กิจกรรมเกษตรคนเมือง คุยเฟื่องเรื่องมะพร้าว โดย ฝ้าย แม่ค้าแซ่บ (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา“ธุรกิจเกษตรสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา”

 โดย คุณเสาวนีย์ วิเลปะนะ (กรรมการผู้จัดการ บ.คิง ฟรุทส์ จำกัด)

 คุณรัตน์ภิโพธิ ทวีกันย์ (ประธานกลุ่มปลูกฮัก)

ผู้ดำเนินรายการ คุณภิญโญ แพงไธสง ผู้ช่วยบรรณาธิการ รายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส

เวลา 15.00 – 17.00 น.                  – กิจกรรมเกษตรคนเมือง ปลูกไผ่หวาน สร้างรายได้

โดยสวนไผ่บงหวาน ณ บ้านทุ่งอุดรธานี (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                  – กิจกรรมฝึกอาชีพ กาแฟ ชา 8 สูตร บรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์(เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 16.00 – 18.00 น.                – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.               – กิจกรรมเวทีกลาง (ศิลปิน เกษม คมสันต์และแอน ธิดารัตน์, IPM)

วันที่   2 สิงหาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.                  – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

– กิจกรรมเกษตรคนเมือง ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง สูตรแม่โจ้

โดยทีมงานปุ๋ยหมักไม้กลับกอง อ.ธีระพงษ์ (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา“ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

โดย อ.กมล พรหมมาก (สีมาอโศก) , คุณพิชาญ ดัดตนรัมย์ (ชาวนาไทอีสาน)

ดำเนินรายการ คุณภิญโญ แพงไธสง ผู้ช่วยบรรณาธิการ รายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส

เวลา 15.00 – 17.00 น.                 – กิจกรรมเกษตรคนเมือง เกษตร 1 ไร่ โดยทีม อ.ดนัย 1 ไร่พอเพียง (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                 – กิจกรรมฝึกอาชีพ สลัดโรล น้ำสลัดครีมซีฟู้ด (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 16.00 – 18.00 น.                – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.               – กิจกรรมเวทีกลาง (ศิลปิน ไม้เมือง)

วันที่   3 สิงหาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.                  – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

                                              – กิจกรรมเกษตรคนเมือง การชงชา กาแฟสูตร โบราณ โดยลุงดี กาแฟโบราณ

(เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา“ทำเกษตรอย่างไร ให้มั่งมี มั่นคง และยั่งยืน”

 โดย คุณศิริพงษ์ วราศรัย (วิโรจน์ ออร์คิด),

 คุณนิรันดร์ชัย เกษบึงกาฬ (เอฟเวอร์กรีน เขาใหญ่)

ผู้ดำเนินรายการ คุณถวิล สุวรรณมณี บรรณาธิการข่าวอาวุโสสถานีวิทยุ มก.

(มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

เวลา 15.00 – 17.00 น.                  – กิจกรรมเกษตรคนเมือง การปลูกแตงกวาลอยฟ้า

โดยลุงเจมส์ บ้านสวนเกษตรศิลป์ (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                 – กิจกรรมฝึกอาชีพ แปรรูปมะม่วงและกล้วย (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 16.00 – 18.00 น.                – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.               – กิจกรรมเวทีกลาง (ศิลปิน สนุ๊ก สิงห์มาตร์+ นันท์ ธนากร)

 วันที่   4 สิงหาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.                  – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

– กิจกรรมเกษตรคนเมือง มัลเบอร์รี่ นาทีสุขภาพ โดย อ.น้อย เอฟเวอร์กรีน เขาใหญ่

(เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.                  – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา“อาณาจักรกล้วย และ อาณาจักรไผ่หัวใจเกษตรพอเพียง”

โดย คุณพิสิษฐ์ นาคำ (ไร่สุขนิรันดร), คุณสมบัติ สุขนันท์ (สมบัติอาณาจักรกล้วย)

ผู้ดำเนินรายการ คุณมนตรี ตรีชารี อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

เวลา 15.00 – 17.00 น.                  – กิจกรรมเกษตรคนเมือง เลี้ยงไส้เดือนเป็นเพื่อนดิน

โดยผอ.มนตรี แก้วกำมา (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                 – กิจกรรมฝึกอาชีพ การปลูกดาวเรือง (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 16.00 – 18.00 น.                – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.               – กิจกรรมเวทีกลาง (ศิลปิน รุ่ง สุริยา + อั้ม นันทิยา)

วันที่   5 สิงหาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.                  – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

                                               – กิจกรรมเกษตรคนเมือง เกษตรรวมกลุ่ม

โดยน้าอ้วน บ้านเกษตรพอเพียง (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา“ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) , คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (สวนริมแม่น้ำตามรอยพ่อ)

ผู้ดำเนินรายการ คุณดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

เวลา 15.00 – 17.00 น.                 – กิจกรรมเกษตรคนเมือง ปลูกทุเรียนอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ

โดยนิศารัตน์ คมขำ(น้ำ จันทบุรี) (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                  – กิจกรรมฝึกอาชีพ หมูสะเต๊ะสูตรลับทหารอากาศ  (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 16.00 – 18.00 น.                – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.               – กิจกรรมเวทีกลาง (ศิลปิน ปุ้ย ตีสิบและตีสิบ โชว์)

 

วันที่   6 สิงหาคม  2560

เวลา 10.00 – 12.00 น.                  – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ชมงาน, กิจกรรมตามพื้นที่บูธ พิธีกรแนะนำบูธ

– กิจกรรมเกษตรคนเมือง สอนทำสบู่

โดยจันทนา เพียรพิทักษ์ ชุมชนคนแบ่งปัน (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 11.00 – 13.00 น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง ดนตรีอคูสติก

เวลา 13.00 – 16.00 น.                 – กิจกรรมเวทีกลาง เสวนา

“ชีวิตที่เลือกได้ของปราชญ์รุ่นใหญ่กับปราชญ์รุ่นใหม่หัวใจพอเพียง”

 โดย ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ (เกษตรธรรมชาติ สองสลึง) ,

 คุณแก่นคำกล้า พิลาน้อย (ตุ๊หล่าง ชาวนาไทอีสาน)

ผู้ดำเนินรายการ คุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง รองประธานมูลนิธิเกษตรพอเพียง

เวลา 15.00 – 17.00 น.                 – กิจกรรมเกษตรคนเมือง หนึ่งไร่มีรายได้ทุกวัน โดยทิดโส โม้ระเบิด (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 15.00 – 18.00 น.                 – กิจกรรมฝึกอาชีพ การตลาดออนไลน์ (เต๊นท์กิจกรรม)

เวลา 16.00 – 18.00 น.                – กิจกรรมเวทีกลาง (กิจกรรมย่อย)

เวลา 18.00 – 20.00  น.               – กิจกรรมเวทีกลาง (ศิลปิน บ่าววี + ทอฝัน อัญชนา ท็อปไลน์