เกษตร » ปทุมธานีระดมผลผลิตเกษตรเกรด “GAP” เปิดตลาดกลางกรุงโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย

ปทุมธานีระดมผลผลิตเกษตรเกรด “GAP” เปิดตลาดกลางกรุงโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย

14 มิถุนายน 2018
1387   0

กระแสการบริโภคของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยหันมาให้ความสำคัญต่อประเด็น“ความปลอดภัย”ของอาหารกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยในฐานะ“ต้นทาง”การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ทั้งหมด ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีสินค้าหลัก คือ ข้าว พืขผัก ไม้ผล อาทิกล้วย ฝรั่งแคนตาลูป เมล่อน และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และยังมีแหล่งประมงน้ำจืด และด้านปศุสัตว์ โดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีมีความตระหนักดีถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในการเกษตรรวมทั้งกระแสการบริโภคของประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น   ทางจังหวัดฯ จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ แปลงของเกษตรกรที่ต้องได้คุณภาพ

มาตรฐานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ขณะที่ “กลางทาง” คือ การแปรรูปเป็นอาหารต้องมีความสะอาดปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือ การนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปส่งไปให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด

นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงต่างๆเช่น โครงการ Clean Food Good Taste โครงการตลาดสดน่าซื้อ โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) และโดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices)

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนชาวไทยให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าประเภทต่างๆ จึงได้จัดงาน“มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี”

“จุดเด่นสำคัญของการจัดงานคือการนำเสนอจุดยืนของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นความปลอดภัยที่ครอบคลุมหมดตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค โดยเราได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนั้นในงานยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากเชฟที่มีชื่อเสียงตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและสาระบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย
ดังนั้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดกับงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” ทั้ง ๓ ครั้ง ที่อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพราะนี่จะเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตมาตรฐานจากแหล่งผลิตจังหวัดปทุมธานี ที่เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงจะนำมาส่งถึงเราทุกคนด้วยตัวเองกับมือ