เศรษฐกิจ » ​กกพ. จัดสัมมนา 4 ภูมิภาค สร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี2561

​กกพ. จัดสัมมนา 4 ภูมิภาค สร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี2561

26 มกราคม 2018
1348   0


​กกพ. ลงพื้นที่จัดสัมมนา 4 ภูมิภาค สร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ
ตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ประจำปี 2561 พร้อมจัดสรรเงินกว่า 1,400 ล้านบาท ในปี 2561

 

​คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

คุณวีระพล เปิดเผยว่า เดินหน้าจัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และกรุงเทพฯ ภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในปี 2560 และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ในปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 

ให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ ได้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

​การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ถือเป็นมิติใหม่ของการผลักดันให้เกิดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีเป้าหมายในการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานนิติบุคคลของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินโครงการลักษณะการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ตลอดจน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านไฟฟ้า ให้กับประชาชน ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) และตามมาตรา 97(5) จำนวน 650 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนเงินตามมาตรา 97(4) และ 97(5) เข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า 780 โครงการ

 

 นางปยวรรณ สุขใส ผูอํานวยการฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา

นางปิยวรรณ กล่าว กองทุนพัฒนาไฟฟาไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
โดยมีวัตถุประสงคการใชจายเงินตามมาตรา 97(4) เพื่อสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟา ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยและมาตรา 97(5) เพื่อสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา ซึ่งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ไดออกประกาศใหผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟานําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ในอัตรา 0.5 สตางคตอหนวยจําหนายไฟฟา และมาตรา 97(5) ในอัตรา 0.2
สตางคตอหนวยจําหนายไฟฟา โดยมีผลตั้งแตการจําหนายไฟฟาในเดือนมกราคม 2558 เปนตนมา คิดเปนเงินประมาณ 1,000 ลานบาทตอปและ 400 ลานบาทตอป ตามลําดับ ตอมา กกพ. ไดออกระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยหลักเกณฑ


และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟา เพื่อการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย พ.ศ. 2559 และระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟา เพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวม ทางดานไฟฟา พ.ศ. 2559 สํานักงาน กกพ. ไดกําหนดใหมีการจัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาค  ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียภาคสวนตางๆ เชน นักวิชาการ นักวิจัย ผูประกอบกิจการพลังงาน และผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยสํานักงาน กกพ ไดจัดสัมมนาไปแลว 3 ครั้ง ไดแก  ครั้งแรกที่ จ.เชียงใหม ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ครั้งที่ 2 ที่ จ.ขอนแกน ในวันที่ 15 มกราคม 2561  ครั้งที่ 3 ที่ จ.สงขลาในวันที่ 19 มกราคม 2561  ที่ผานมา และการจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 4 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูเขารวมสัมมนา รวมทั้งสิ้น ประมาณ คน และสํานักงานกกพ. เพื่อใหครอบคลุมผูเกี่ยวของในทุกภูมิภาคของไทย

 

คุณวีระพล เปิดเผยว่า  ​ความรูความเขาใจในการเปดรับ ขอเสนอโครงการเงิกองนทุนพัฒนาไฟฟา เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กกพ. ได้ให้สำนักงาน กกพ. เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ประมาณ 1,000 ล้านบาท

 

ซึ่งจะเน้นโครงการที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ซ้ำซ้อนกับที่ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นการต่อยอดโครงการศึกษา วิจัย หรือส่งเสริม สาธิตและพัฒนาโครงการต้นแบบด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดขยายผล และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) ประมาณ 400

ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยเน้นการสร้างความรู้ ความตระหนัก ของสังคมและประชาชน ให้กับนิติบุคคลไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน หรือ หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th